How to pay

ຊ່ອງທາງໃນການຊຳລະ

– ລູກຄ້າສາມາດຊຳເງີນຜ່ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ທະນາຄານ ST Bank, JDB, LDB

ລາຍລະອຽດຂອງການຊຳລະຜ່ານທະນາຄານການຄ້າ

ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຊຳລະ

1. ຮັບຍອດສິນຄ້າຕາມທີ່ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໄປ

2. ຊຳລະເງີນຜ່ານບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຫລື ທະນາຄານອື່ນ

3. ແຈ້ງຫລັກຖານການໂອນຊຳລະ

    ການຂົນສົ່ງພວກເຮົາມີ 2 ພາກ ຕອນ 11:30 ແລະ 14:30  ຖ້າເກີນເວລາແມ່ນ ທາງເຮົາຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃນມື້ຕໍ່ໄປ

4. ທາງພວກເຮົາຈັດສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານ