Delivery

ຊ່ອງທາງການນຳສົ່ງສິນຄ້າ

– ທ່ານສາມາດເລືອກບໍລິສັດຂົນສົ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ
ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງ
ບໍລິສັດ ກຽງໄກ ຂົນສົ່ງ
ບໍລິສັດ ມີໄຊ ຂົນສົ່ງ

ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານເຮົາສາມາດກວດໃຫ້ໄດ້

ຫມາຍເຫດ: ການຂົນສົ່ງພວກເຮົາມີ 2 ພາກ ຕອນ 11:30 ແລະ 14:30  ຖ້າເກີນເວລາແມ່ນ ທາງເຮົາຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃນມື້ຕໍ່ໄປ