ການໃຊ້ລະບົບ Video conference ໃນການປະຊຸມຊ່ວຍຫຍັງເຮົາແນ່?