• Logitech

 

ສິນຄ້າແລະບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Review Logitech Group
ຊຸດປະຊຸມ  VDO conference ສຳລັບການປະຊຸມ 14 – 20 ຄົນ
– ກ້ອງລະອຽດ Full HD 1080p 30fps ກົ້ມ ເງີຍ Zoom ໄດ້ 10X
– ອຸປະກອນປະກອບມີ speaker , Microphone, hub ,ກ້ອງ
– ໄມໂຄໂຟນມີລະບົບຕັດສຽງລົບກວນໄດ້ດີ

<< ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >>

Review Logitech Rally plus
ຊຸດປະຊຸມ  VDO conference ສຳລັບການປະຊຸມ 16 – 46 ຄົນ
– ກ້ອງລະອຽດ Ultra HD 4K 30fps ກົ້ມ ເງີຍ Zoom ໄດ້ 15X
– ອຸປະກອນປະກອບດວ້ຍ Speaker, mic, remote, hub
– Microphone ຕັດສຽງໄດ້ດີ, ດືງສຽງໄດ້ໄລຍະ 2M

<< ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >>

ການໃຊ້ງານ Logitech Group ເບື້ອງຕົ້ນ
ເລີ່ມຈາກການປະກອບອຸປະກອນ, ຕໍ່ສາຍ ຫລັງຈາກນັ້ນທົດສອບການໃຊ້ງານຂອງລະບົບລຳໂພງ ແລະ ໄມໂຄໂພນ. 
ພື້ນຖານການຕັ້ງຄ່າລະບົບພາບແລະສຽງໃນ Zoom

<< ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ >>

- ຍີ່ຫໍ້ດັງ ສິນຄ້າຄຸນນະພາບ ມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈຳຫນ່າຍ -

- ບັນດາຫ້ອງການທີ່ໄວ້ວາງໃຈກັບງານຂອງພວກເຮົາ -

- ຄວາມຮູ້ດີໆ ທີ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການແບ່ງປັນ -

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ VDO conference ແບບເກົ່າແລະແບບໃຫມ່

ມາຮູ້ຈັກ 7 App Video conference ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ

Program ທີ່ມີໄວ້ສຳລັບ VDO Conference

ບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຫລື ຕິດຕໍ່ຂໍລາຄາໄດ້ທີ

IT and VDO conference

Tel + Whatsapp: +85620 99953532
Email: itechlao.it@gmail.com

CCTV + Network solution

Tel + Whatsapp: +85620 23978939
Email: itechlao.it@gmail.com

ສາມາດຂໍລາຄາໄດ້ໂດຍການກົດ Submit form ດ້ານລຸ່ມ
>> Quotation <<